{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi"

Zdjęcie do Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi"

Logotyp unijny

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Gdańsku Z-ca Burmistrza p. Lucyna Boike – Chmielińska podpisała umowę nr RPPM.09.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7 902 483,89 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 4 282 490,00.

Projekt obejmuje budowę węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030”. „Przystanek Puck” to węzeł lokalny, umożliwiający integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz indywidualnym.

Aby podnieść funkcjonalność układu drogowego oraz zwiększyć ilość miejsc parkingowych w rejonie projektowanego węzła, postanowiono przeznaczyć pod inwestycję teren działki nr 79. Na niej zlokalizowano ulicę łączącą ul. Dworcową z ulicą IAWP, parking dla samochodów osobowych na 77 pojazdów. Rozwiązanie zakłada wydłużenie ul. Dworcowej w kier. południowym. Na terenie byłego placu wyładunkowego, zaprojektowano parkingi dla poj. Osobowych, taxi i autobusów komunikacji zbiorowej. Wydłużona ul. Dworcowa kończy się nowym placem wyładunkowym. Zaprojektowano też ul. łączące nową ul. Dworcową z ul. IAWP. Projekt zakłada lokalizację zatok autobusowych dla wysiadających i wsiadających przy ul. Dworcowej, na odc. pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wejherowską, a dworcem kolejowym. Miejsca postojowe dla autobusów oczekujących wydzielono na zaprojektowanym parkingu przy nowym odc. ul. Dworcowej, w miejscu obecnie istniejącego placu wyładunkowego.

Parkingi:

 1. Parking „KISS&RIDE”:
 • 3 stanowiska dla pojazdów osobowych
 1. Parking „Park&RIDE” w pobliżu dworca PKP:
 • 3 stanowiska dla niepełnosprawnych
 1. Parking TAXI przy nowym odcinku ul. Dworcowej:
 • 14 stanowisk
 1. Parking dla autobusów komunikacji zbiorowej przy nowym odcinku ul. Dworcowej:
 • 5 stanowisk
 1. Parking „PARK&RIDE” przy nowym odcinku ul. Dworcowej:
 • 28 stanowisk dla samochodów osobowych
 • 2 stanowiska dla niepełnosprawnych
 1. Parking „PARK&RIDE” na działce nr 79:
 • 73 stanowiska dla samochodów osobowych
 • 4 stanowiska dla niepełnosprawnych
 1. zatoki autobusowe dla komunikacji zbiorowej:
 • 7 satnowisk

Łącznie pojemność parkingowa: 139 pojazdów.

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej po wschodniej str. ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wejherowską do ul. zlokalizowanej na dz. nr 79 (Dworcowa 2). Dalej ścieżka przebiega wzdłuż ul. Dworcowa 2 i IAWP. Na ul. IAWP, za skrzyżowaniem z ul. Dworcowa 3 ścieżka włącza się w jezdnię ulicy. Na wysokości dworca PKP ścieżka została skomunikowana bezpośrednio z terenem kolejowym poprzez zaprojektowanie przejścia dla pieszych i rowerzystów. Zadanie dotyczy rozbudowy i budowy układu dróg publicznych o dł. ok. 703 m, budowy parkingów dla samochodów os., autobusów i taxi oraz budowy na terenie kolejowym placu wyładowczego wraz z drogą obsługującą o dł. ok. 290m.

W ramach projektu planuje się działanie w postaci przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany, mającej na celu maksymalizację efektów realizacji przedsięwzięć w zakresie miejskiego transportu zbiorowego.

Galeria zdjęć

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 16 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 15 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 14 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 13 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 12 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 11 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 10 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 9 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 8 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 7 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 6 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 5 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 4 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 3 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" 2 Planowane zagospodarowanie terenu węzła
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności