{index_ob_css}{index_ob_js}

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Załączniki do wniosku (załączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem):
- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- kopia dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dokument potwierdzający posiadanie tytułu mistrza w zawodzie, którego pracodawca naucza lub inne dokumenty, o których mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; a także dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu);
- kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
oświadczenia o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających lat
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności