{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Mieszkaniec

Podatki i opłaty w 2023 r.

Podatek od nieruchomości:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części  -  0,99 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,    
 2. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego9,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni , 
 4. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych– 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 5. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z  dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  3,81  zł  od 1 m2 powierzchni,
 6. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą -   28,77 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 7. od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  5,86 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, 
 8. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,  
 9. od gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów   i budynków -  1,15 zł od 1 m2powierzchni,
 10.  od  budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Przykładowe stawki podatku od środków transportowych na 2023r zarejestrowanych w obszarze naszego miasta:
Od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
  • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 190,00 zł
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 490,00 zł
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszeni
  • dla dwóch osi od 12 ton do mniej niż 15 ton – 1 900,00 zł
  • dla dwóch osi od nie mniej niż 15 ton – 2 200,00 zł
  • dla trzech osi od nie mniej niż 25 ton – 2 800,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  • dla dwóch osi od nie mniej niż 36 ton – 2 250,00 zł
  • dla trzech osi od nie mniej niż 40 ton – 2 790,00 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
 • dla dwóch osi od nie mniej niż 38 ton – 1 800,00 zł
 • dla trzech osi od 12 ton do mniej niż 38 ton – 1 490,00zł
 • dla trzech osi od  nie mniej niż 38 ton – 1 760,00 zł
od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
 • mniejsza niż 22 – 1 660,00 zł
 • równa lub wyższa niż 22 – 2 150,00zł
Opłata od posiadania psa:
Burmistrz Miasta Puck informuje, iż Uchwałą Nr LX/3/2022 Rady Miasta Puck z dnia 03 listopada 2022r. została wprowadzona oraz określona wysokość opłaty od posiadania psa, na terenie miasta Puck na rok 2023. Z przywołanej Uchwały wynika, iż wysokość opłaty uległa obniżeniu, w stosunku do roku 2022 i wynosi 70,00 zł od jednego psa, zaś termin płatności upływa z dniem 31 marca, przy czym w przypadku nabycia psa po tej dacie – w terminie 14 dni od daty jego nabycia. Jednocześnie przypominamy, iż płatności z tytułu opłaty od posiadania psa dokonać można na rachunek Bank Millennium S.A. o nr 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 bądź w dowolnym punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Pucku jak również bezgotówkowo we wskazanych miejscach w budynku Urzędu Miasta w Pucku.Wszelkie informacje związane z opłatą od posiadania psa można uzyskać pod numerem telefonu 058 67 35 06, bądź pisząc na adres mailowy: oplaty@miastopuck.pl